Τρία  (3) σημαντικά ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, που πρέπει να ξέρεις για το συναινετικό διαζύγιο με ανήλικα τέκνα. Έχετε αποφασίσει συναινετικά να πάρετε διαζύγιο και συμφωνήσατε, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 1441 Α.Κ.), να ρυθμίσετε με έγγραφη συμφωνία  την επιμέλεια, επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων σας, τουλάχιστον για δύο χρόνια.

1. ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Χωρίς αυτή την συμφωνία δεν μπορείτε να υπογράψετε συναινετικό διαζύγιο και να χωρίσετε, γιατί η σχετική διάταξη προβλέπει ότι :

“2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.”   Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

2. ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Στις παραπάνω συμφωνίες περιλαμβάνονται  προς εξασφάλισή σας όροι με τις ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 Κ.Πολ.Δ.;

Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι :” Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 τουΚώδικα Πολιτικής Δικονομίας. “.

 Στο σημείο αυτό το κλειδί είναι να συμπεριληφθούν στην έγγραφη συμφωνία  των συζύγων περί επιμέλειας,  επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκων τέκνων οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους σχετικούς συμφωνηθέντες όρους, που καθιστούν την συμβολαιογραφική πράξη εκτελεστό τίτλο, δηλ. που δίνουν την δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Γνωρίζεις ότι τιμωρείται αυτεπάγγελτα ο παραβάτης των εν λόγω συμφωνιών με το άρθρο 358 Ποινικού Κώδικα;

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα τιμωρείται επιπλέον και η παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή  που προκύπτει από συμφωνία των συζύγων που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 (συναινετικό διαζύγιο) του Αστικού Κώδικα καθώς και η μη συμμόρφωση σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.  Στην πρώτη περίπτωση η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, στη δεύτερη περίπτωση   φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ειδικότερα το σχετικό άρθρο 358 Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 Ν.4509/2017  (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017) έχει ως εξής:

Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία –

 “1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

 2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.”

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ έχοντας υπόψιν σας τα παραπάνω τρία (3) σημεία κλειδιά ουσιαστικά μπορείτε να ασκήσετε άμεσα αστικώς και ποινικώς τα δικαιώματά σας, είτε είστε ο σύζυγος, είτε η σύζυγος και να απαιτήσετε στην πράξη το σεβασμό τους από το άλλο μέρος για το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η συμφωνία σας. 

Σύντομα πάλι μαζί σας στο abouutwoman.gr με ένα άλλο νέο και ενδιαφέρον νομικό θέμα. Έως τότε σας εύχομαι να είστε πάντα καλά!!!

Γιώργος Γιαγκουδάκης,

Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων / Οικογενειακού δικαίου

https://kavala-lawyer.blogspot.com/