Έκδοση διαβατηρίου από τον εν διαστάσει γονέα στο παιδί του. Μπορεί ο εν διαστάσει γονέας να εκδώσει διαβατήριο για το ανήλικο παιδί του;

Πράγματι είναι σημαντικό πρόβλημα για τους εν διαστάσει συζύγους η έκδοση διαβατηρίου για τα ανήλικα τέκνα τους, όταν οι σχέσεις τους δεν είναι καλές.

Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση και οι σύζυγοι διαμένουν συνήθως κάτω από διαφορετική στέγη υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου στο όνομα ανηλίκων τέκνων τους. Αν διαφωνεί ένας από τους δύο η σχετική διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων επ΄ονόματι των ανηλίκων δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μονομερώς η σχετική διαδικασία από τον ένα γονέα, τον σύζυγο ή την σύζυγο χωρίς τη σύμπραξη του άλλου είναι ο ενδιαφερόμενος γονέας να έχει με δικαστική απόφαση (έστω και προσωρινώς με ισχύουσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων)  την αποκλειστική επιμέλεια των ανηλικων τέκνων του. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει την ευχέρεια ο έχων την επιμέλεια γονέας να  εκδώσει  τα διαβατήρια τους  και να  ταξιδεύσει με τα ανήλικα τέκνα του στο εξωτερικό. 

Έκδοση διαβατηρίου από τον εν διαστάσει γονέα στο ανήλικο παιδί του

Τα παραπάνω ισχύουν μετά την νομοθετική μεταβολή που επήλθε με την με αριθμ. ΥΑ 3021/22/10-στ΄ (ΦΕΚ Β΄ 1503/17.8.2007) “Τροποποίηση διατάξεων της υπ` αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης “Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών” (Β΄- 932) Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Ειδικότερα η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από 28.6.2005 εν λόγω απόφασης αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ` αριθμ. 3021/22/10-στ΄/26-7-2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών και πλέον ορίζεται ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ` ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο έχων την επιμέλεια του γονέας :

 “Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια.

Οταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Οταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη”.

Όπως προκύπτει λοιπόν από την παραπάνω διάταξη “Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια.”

Σύντομα πάλι μαζί με ακόμα ένα ενημερωτικό και συνάμα χρήσιμο νομικό άρθρο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Γιώργος Γιαγκουδάκης

Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων / Οικογενειακού δικαίου  

https://kavala-lawyer.blogspot.gr