Το μυστήριο της Βάπτισης. Η βάπτιση είναι ένα από τα πιο ωραία μυστήρια της εκκλησίας μας, αν και συνήθως συνοδεύεται με κλάματα!

Όλη η διαδικασία του Άγιου μυστηρίου της βάπτισης.  Για όλους τους παρευρισκομένους σε μια βάπτιση. Για τους νέους γονείς, τους νέο νονό ή νονά. Καλό είναι να γνωρίζουμε το τελετουργικό Άγιο μυστήριο. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά που δεν είμαστε απλά καλεσμένοι σε μια βάπτιση.

Το μυστήριο της Βάπτισης

Στρέφονται δυτικά (προς την είσοδο) και ρωτά ο ιερέας τον ανάδοχο 3 φορές:

 •     Ιερέας: ” Ἀποτάσση τῷ Σατανᾷ;  Καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ;   Καί πάση τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ;  Καί πᾶσι τοῖς  ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καί πάση τῇ πομπῇ αὐτοῦ;”
 •     Και απαντά ο ανάδοχος: ” Ἀποτάσσομαι.”

Ρωτά πάλι 3 τρεις φορές ο ιερέας:

 •     Ιερέας: ” Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ; “
 •     Ανάδοχος: ” Ἀπεταξάμην”.
 •     Ιερέας : ” Καί ἐμφύσησον, καί ἔμπτυσον αὐτῷ. “

Τότε ο ανάδοχος φυσά 3 φορές στον αέρα και φτύνει 3 φορές στο έδαφος.

Στρέφονται ανατολικά (προς το Ιερό) και ρωτά ο ιερέας 3 φορές :

 •     Ιερέας:  “Συντάσ­ση τῷ Χριστῷ;”
 •     Ανάδοχος: “Συντάσσομαι.”

Ρωτάει πάλι ο ιερέας 3 φορές  :

 •     Ιερέας: ” Συνετάξω τῷ Χριστῷ; “
 •     Ανάδοχος: “Συνεταξάμην. “
 •     Ιερέας : “Καί πιστεύεις αὐτῷ; “
 •     Ανάδοχος: ” Πιστεύω αὐτῷ ὡς Βασιλεῖ καί Θεῷ.”

Το μυστήριο της Βάπτισης

Τότε απαγγέλλει ο ανάδοχος το “Πιστεύω”. Ευτυχώς πλέον διαβάζοντας από μέσα – καλού κακού θα σας συμβουλεύαμε να το έχετε διαβάσει γιατί τα περισσότερα παιδιά αποφασίζουν να επεξεργαστούν το βιβλίο εκείνη την ώρα:

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων. Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾽ οὗ τά πάντα ἐγένετο. Τόν δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα, κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ἅγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀ­ήν.

Στη συνέχεια ρωτάει πάλι ο Ιερέας 3 τρεις φορές

 •     Ιερέας: ” Συνετάξω τῷ Χρ­ιστῷ;”
 •     Ανάδοχος : “Συνεταξάμην. “

Μετά λέει ο Ιερέας:

 •     Ιερέας : “Καί προσκύνησον αὐτῷ;”
 •     Ανάδοχος: “Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον.”

Στην ευχή πού ακολουθεί, όταν ερωτηθεί από τον Ιερέα, ο ανάδοχος λέει καθαρά το όνομα του βαπτιζομένου. Η ευχή αυτή ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας.

Το μυστήριο της Βάπτισης

Πλησιάζουν στην κολυμπήθρα.

Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι σταυρώνοντας τα 3 φορές.

Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στον νονό να το αλείψει. Πρέπει να αλειφθεί όλο. Μην διστάσετε να λαδώσετε παντού.

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδί ψηλά πάνω από την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές (πλήρης κατάδυση είναι το αποδεκτό) ψέλνοντας  “Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και ου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν”.

Μετά αφήνει το μωρό στην αγκαλιά του ανάδοχου (ο οποίος έχει μπροστά του στρωμένα λευκό σεντονάκι και πετσέτα).

Ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .

Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες από τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί ήθιστε να μην έχει κουρευτεί ποτέ πριν και αυτές οι τούφες να είναι οι πρώτες που κόβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρέπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε την κολυμπήθρα.

Ύστερα ντύνουν το παιδί με λευκά ρούχα. Η εκκλησία αποδέχεται την ύπαρξη και άλλου χρώματος αρκεί να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος η φορεσιά λευκή. Απαραίτητο θεωρείτε να είναι λευκά τα ρούχα που ακουμπούν κατάσαρκα το νεοφώτιστο (τα λαδόπανα).

Ο/Η  νονός/α  φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της  τον σταυρό.

Ο ιερέας με τον ανάδοχο  κάνουν κύκλο γύρω από την κολυμπήθρα ψέλνοντας “Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε”, που σημαίνει “όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του”.

Τέλος η μητέρα φιλάει το χέρι του ανάδοχου και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της .